SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Souhlas“)

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zároveň v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji tento Souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375, www.fitnessboots.cz, e-mail.: health@acare.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedení jméno a příjmení, resp. obchodní firmu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště, sídlo společnosti, resp. podnikatele, pohlaví, historii objednávek, e-mail, telefonní číslo.

 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem realizace akcí ve spolupráci s obchodními partnery Správce. Za tímto účelem mohou být výše uvedené osobní údaje předávány obchodním partnerům Správce.

 

Výše uvedené osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí (mimo EU), ani žádné mezinárodní organizaci.

 

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po celou dobu mé registrace v e-shopu, nejméně však po dobu 3 let, pokud svůj souhlas neodvolám.

 

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle GDPR, zejména jsem si vědom, že:

 

a)         mohu požádat Správce o přístup k mým osobním údajům;

b)         požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá;

c)         v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu;

d)         pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů);

e)         mohu požádat Správce, aby mé osobní údaje opravil nebo vymazal;

f)          mám právo požadovat informace o příjemcích mých osobních údajů;

g)         mohu požádat Správce, aby omezil zpracování mých osobních údajů;

h)         mám právo na přenositelnost mých osobních údajů;

i)           mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

 

Jsem si vědom/a, že tento souhlas uděluji zcela dobrovolně a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které vycházelo ze souhlasu daného před takovým odvoláním.

 

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, konkrétně na zodpovědnou osobu, kterou je - Bc. Marie Brejchová, MBA, na tomto čísle a této
e-mailové adrese: tel. + 420 725 300 200, e-mail: marie.brejchova@acare.cz.

Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.